Skip til primært indhold

Grejsdalen 23-25

Grejsdalen 23-25 er et §108 bosted for voksne, med væsentlig psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Borgerne som bor her har et stort behov for pædagogisk støtte i forhold til pleje, omsorg og kommunikation, samt udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Afdelingens specialer

Nøgleordene i hus 23-25 er RUMMELIGHED - ANERKENDELSE - RESPEKT.

Personalet har erfaring med og uddannelse til at håndtere og rumme mennesker med svære handicaps, som kan medføre udadreagerende og selvskadende adfærd. Ved hjælp et rummeligt menneskesyn og anerkendende pædagogik arbejdes der kontinuerligt på at mindske borgernes angstniveau, og derved nedbringe den, den for omgivelserne, uhensigtsmæssige adfærd.

Pladser og boliger

Grejsdalen 23-25 består af 2 huse, hvert hus er indrette med hver 8 lejligheder, alle nybygget og taget i brug i december 2014. Lejlighederne er indrettet med separat bad og toilet, og ved hjælp af en flytbar væg, er det individuelt, om der er et eller to opholdsrum, ligesom at størrelsen på disse kan varierer fra lejlighed til lejlighed. Fra lejlighederne er der direkte adgang til udendørs terrasse, og til en fælles gang med tilhørende fælles køkken/alrum.

I gå afstand fra botilbuddet er der gode indkøbsmuligheder, et smukt kuperet voldområde og daghjemmets store udeområde med bålplads, gynger og haveborde.

Faciliteter

Grejsdalen 23-25 er en del af Handicapcenter Fyn, hvor der er et fælles køkken som fremstiller alle måltider.

Der er tilknyttet sygeplejerske og ergoterapeut til botilbuddet. Udvoer administrative lokaler er der i fællesbygningen også en café som borgerne kan frekventere.

Aktiviteter

Alle aktiviteter i husene tilrettelægges og gennemføres med respekt for den enkelte borgers behov og formåen. Det prioriteres højt at borgere får daglig motion og frisk luft. Det kan være i form af gå- og cykelture i nærområdet, eller små praktiske opgaver som at hente og bringe ting fra køkkenet/depotet.
Med respekt for den enkelte borgers behov og sårbarhed tilbydes der socialt samvær i form af fx fælles madlavning, bål- og grill aktiviteter og korte udflugter.

Lejlighedsvis arrangeres der længere udflugter. Ferieophold og hjemmebesøg gennemføres i den udstrækning borgernes handlekommune vil yde ledsagerbetaling.

De flest af borgerne har i dagtimerne et aktivitetstilbud på Aktivitetscenter Låddenhøj eller Nyborgværkstederne. Enkelte borgere har et særligt tilrettelagt, internt aktivitetstilbud.

Pædagogik 

Grejsdalen 23-25 arbejder ud fra Handicapcenter Fyns pædagogiske grundlag. Den pædagogiske tilgang er båret af en individuel og rehabiliterende tilgang, hvor personalet, med udgangspunkt i neuropsykologien udarbejder borgernes individuelle plan, og arbejder med at udvikle, styrke og vedligeholde borgernes kompetencer med henblik på størst mulig selvhjulpenhed og indflydelse på eget liv.

Den daglige pædagogiske praksis er fast tilrettelagt og gennemføres struktureret, så der er størst mulig genkendelighed for den enkelte borger.

Personalet arbejder anerkendende og er rummelige i deres tilgang og relation til borgerne.

Kommunikativt arbejdes der mest med konkreter, tydelig kropssprog og Tegn til Tale.
Det kræver både stor tålmodighed og robusthed fra personalet at arbejde med borgere med så svære funktionsnedsættelser. Personalet bliver derfor løbende uddannet i arbejdet med konfliktdæmpende tilgang og håndtering af høje følelsesmæssige krav.

Samarbejde med pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med de pårørende, og med respekt for at borgerne alle er myndige voksne, orienterer og inddrager vi de nærmeste pårørende både generelt og specifikt ved hjælp af orienteringsmøder og nyhedsbreve efter behov. Personalet, og specielt borgerens primærpædagog, har et særligt ansvar for at holde kontakt til de pårørende.

Vi opfordrer pårørende til at kontakte personale og afdelingsleder, hvis der er nogle ting i dagligdagen, som I undrer jer over eller ønsker at få snakket om i forhold til jeres pårørende.

Vi vil, altid med udgangspunkt i borgerens behov, samarbejde med de pårørende og gøre brug af deres erfaringer og kendskab til den enkelte borger.

Vi støtter, og hjælper borgeren i en god kontakt til de pårørende, og bidrager som personale til at begge parters ønsker og behov tilgodeses.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter:

Grejsdalens køkken

Sandie Holmer

Afdelingsleder

Grejsdalen 23+25


2464 9648
APPFWU02V